รายงานตัวชี้วัด "พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง (2560-2564)"